"НІКОПОЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ №14 НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"

 

Методичне об'єднання 2

МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ - СЛОВЕСНИКІВ

  Фоміна Олена Павлівна, директор,вчитель українької мови

                Джежеря Ольга Олександрівна, вчитель української мови

 

                                                                Репешко Інна Юріївна, вчитель російської мови та світової літератури

 
 

 

Мета і завдання

МО вчителів української мови та літератури

 

 

1.         Спрямувати роботу кафедри на виконання ос­новних стратегічних завдань оновлення освіти:

        Конституції України,

        Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

        Національної доктрини розвитку освіти в Ук­раїні в XXI столітті;

        державної програми «Вчитель».

2.        Розкривати духовне багатство української і сві­тової літературної скарбниці, прилучати учнів до ес­тетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.

3.        Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.

4.        Дотримуватися єдиного мовного та орфографіч­ного режимів.

5.        Плекати любов і повагу до українського слова.

6.        Працювати над удосконаленням культури мо­влення.

7.         Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня  викладання предметів негуманітарного циклу рідною (державною) мовою.

8.        Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.

9.        Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання.

10.     Вивчати та використовувати на практиці інно­ваційні методи навчання.

11.      Упроваджувати методи нетрадиційної, нестан­дартної організації творчої діяльності учнів.

12.     Вивчати індивідуальні особливості учнів з ме­тою їх урахування при плануванні роботи вчителів української мови та літератури.

13.     Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.

14.     Залучати учнів до участі в олімпіадах з ук­раїнської мови та літератури, конкурсі ім. П. Яцика, пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.

15.     Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь у міських олімпіадах, написання науково-дослідницьких робіт МАН.

16.     Готувати учнів до проходження  ДПА з української мови.

17.     Продовжити роботу зі створення навчально-ме­тодичного комплексу з української мови та літератури.

18.     Сприяти творчому розвитку учнів, становлен­ня їх особистості.

19.     Формувати активну громадську позицію вчи­телів та учнівської молоді.

20.    Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.

21.     Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.

22.    Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.

23.    Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.

24.    Координувати планування.

25.    Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.

26.    Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).

27.    Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

28.    Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.

29.    Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.

30.    Виготовляти наочність.

Основні напрямки діяльності

МО вчителів української мови та літератури

 

 

1.              Аналіз результатів освітньої діяльності з пред­метів.

2.             Участь у розробці варіативної частини навчаль­ного плану, внесення змін до вимог щодо мінімаль­ного обсягу і змісту навчальних курсів.

3.            Підготовка й обговорення рукописів навчаль­но-методичних посібників, дидактичних матеріалів і наочних посібників з предметів.

4.           Проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів.

5.            Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підви­щення кваліфікації вчителів.

6.             Обговорення доповідей з методики викладу принципових питань програми.

7.             Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних ма­теріалів до них.

8.           Розгляд питань організації, керівництва і конт­ролю дослідницької роботи учнів.

9.             Організація і проведення педагогічних експе­риментів з пошуку і впровадження нових інформа­ційних технологій навчання, застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів тощо.

10.          Розробка та вдосконалення засобів наочності (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, аудіо- і відеоматеріалів, таблиць тощо), а та­кож методики їх використання у навчальному процесі.

11.           Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.